Functionele klachten.

Alle tekst over CVS is met toestemming letterlijk overgenomen van de website: www.umcutrecht.nl/cvs. Zie link bij links op deze site.


Een reactie plaatsen

Cursussen over behandeling functionele klachten

Op 1 juni jl. heeft Gert Dedel, kinderfysiotherapeut en expert in het onderzoeken en behandelen van kinderen een jongeren met functionele klachten een workshop gehouden over dit thema, op het landelijk congres voor kinderfysiotherapeuten. De belangstelling was zo groot dat veel collega’s niet meer in de zaal mochten plaatsnemen. De reacties op de workshop waren entousiast. Er zijn veel vragen binnengekomen wanneer en waar er cursussen worden georganiseerd. De eerste gaat eind september plaatsvinden in Meppel en wordt georganiseerd door het ziekenhuis aldaar. Een tweede staat gepland voor november/december in Rotterdam. Wij zijn in staat, bij voldoende belangstelling, een cursus bij u in de buurt te organiseren. Informatie over de organisatie en opzet en inhoud is te verkrijgen via 06-41870734


Een reactie plaatsen

Internet helpt chronisch vermoeide jongeren.

In ons centrum worden veel jongeren behandeld met vermoeidheidsklachten die vaak korter bestaan dan de jongeren die in deze studie meegedaan hebben. Wij meten en jongeren ervaren een verbetering van schoolbezoek, lichamelijke fitheid, uitvoeren van hobby’s en lichamelijke activiteiten. Onze behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie en een opbouw van schoolbezoek en lichamelijke activiteiten. Wij zijn in Zeeland het expertisecentrum in de behandeling van CVS.


UTRECHT – Jongeren kunnen van het chronisch vermoeidheidssyndroom afkomen dankzij een website en online consulten. Na een online behandeling van een half jaar gaat driekwart van de deelnemers weer gewoon naar school. Kinderartsen van het UMC Utrecht schrijven dat inThe Lancet.
Kinderartsen van het UMC Utrecht onderzochten en behandelden 131 jongeren met CVS. De ene helft kreeg de standaardbehandeling, de andere helft ontving de zogenaamde FitNet-therapie via internet. De standaardbehandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie individueel of in groepen, revalidatiebehandeling en/of fysiotherapie.

FitNet

In FitNet krijgen jongeren via een speciale website toegang tot een gespecialiseerde therapeut. Op de site vinden ze dagelijks informatie en opdrachten. Bijvoorbeeld om op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan. Of bijvoorbeeld een opbouwschema van lichamelijke activiteiten door te wandelen of te fietsen. Ze kunnen per e-mail contact opnemen met de behandelaar. Ouders doen mee via eigen toegang tot het programma.

Resultaat

Na een half jaar blijken de FitNet-jongeren beter af te zijn. 63 procent van hen is volledig hersteld, tegen slechts 8 procent van de standaardbehandelde jongeren. Van de 67 FitNet-deelnemers zijn 57 niet meer ernstig moe; 50 gaan weer gewoon naar school en 52 hebben geen lichamelijke beperkingen meer.

Van de 64 jongeren met de standaardbehandeling zijn 17 niet meer moe, gaan 10 naar school en functioneren 13 jongeren zonder lichamelijke beperkingen. Een half jaar na het einde van de behandeling functioneren de FitNet-jongeren nog steeds goed.

Toegankelijk

“Behandeling via internet sluit goed aan bij de doelgroep, jongeren tot 18 jaar. De voordelen zijn duidelijk: de online therapie is altijd beschikbaar en heel toegankelijk. Daardoor is FitNet makkelijker dan normale gedragstherapie aan veel jongeren aan te bieden. Dat is belangrijk omdat het aantal gespecialiseerde therapeuten beperkt is”, zegt Sanne Nijhof.

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Jongeren met CVS lijden aan ernstige, onverklaarde moeheid die langer dan een half jaar duurt. De moeheid neemt niet af door rust en gaat vaak samen met spierpijn en concentratieproblemen. Het schoolverzuim onder deze jongeren is hoog en hun sociale ontwikkeling blijft achter. In Nederland hebben ongeveer 2000 jongeren last van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat zijn vaker meisjes dan jongens.


Nieuwe informatie site.

Wij zijn het expertisecentrum voor gedragsgeoriënteerde behandeling in Zeeland.

Onverklaarde lichamelijke klachten als chronische vermoeidheid en chronische pijn worden in ons centrum met een specifieke aanpak behandeld. Om informatie over chronische pijn en chronische vermoeidheid beschikbaar te maken voor kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en verwijzers hebben wij deze website in het leven geroepen. Neem een kijkje!


Meer zicht op onverklaarde lichamelijke klachten bij jongeren.

Ongeveer 10-15% van de jongeren heeft last van onverklaarde lichamelijke klachten die van grote invloed kunnen zijn op hun leven. Onderzoekster Karin Janssens van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft in kaart gebracht waar deze klachten mee samenhangen. In haar onderzoek laat Janssens zien dat onverklaarde lichamelijke klachten onder jongeren het resultaat zijn van zowel biologische processen (lichamelijke stressreactie, puberteitsontwikkeling), psychologische risicofactoren (angst, depressie en stressbeleving tijdens een stresstest) en sociale risicofactoren (overlijden of scheiding ouders, overbeschermende ouders, schoolverzuim). Janssens maakte gebruik van gegevens van 2230 jongeren uit het langdurige TRAILS-onderzoek. Op 5 oktober promoveert Janssens op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Biologische processen hangen af van het type klacht.
Aangezien onbegrepen lichamelijke klachten vaak samenhangen met stress, onderzocht Janssens ook de invloed van het stresshormoon cortisol. Jongeren met een laag cortisolgehalte tijdens het wakker worden hadden meer last van vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn. Jongeren met een laag cortisolgehalte tijdens stress hadden meer last van hoofdpijn en buikklachten. Ook de activiteit van het autonome zenuwstelsel hing verschillend met de klachten samen. Jongeren die in rust een hoge variabiliteit in hartslag hadden, rapporteerden meer vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn, terwijl jongeren met in rust een hoge hartslag juist meer hoofdpijn en buikpijn meldden. Verder bleken vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn toe te nemen tijdens de puberteitsontwikkeling, terwijl dit voor hoofdpijn en buikpijn niet het geval was. Voor het onderzoek naar biologische processen die een rol spelen bij onbegrepen lichamelijke klachten is het dus zinvol onderscheid te maken tussen verschillende soorten klachten.

Oorzaak en gevolg
In haar onderzoek naar psychologische factoren heeft Janssens gekeken of angst en depressie vooraf gaan aan onverklaarde lichamelijke klachten, of dat ze vooral een gevolg ervan zijn. Zij toonde aan dat angstige en depressieve jongeren een verhoogde kans hebben om onverklaarde lichamelijke klachten te ontwikkelen, maar dat de klachten op hun beurt de jongeren ook weer angstiger en depressiever kunnen maken. De rol van ouders werd duidelijk in een studie naar overbeschermende ouders. Jongeren die bij de eerste meting aangaven dat ze hun ouders overbeschermend vonden, bleken bij de volgende meting meer klachten te hebben.

Schoolverzuim en pesten
Leerlingen die veel van school wegbleven hadden bij een vervolgmeting meer last van onverklaarde lichamelijke klachten, dan leerlingen die niet veel van school wegbleven. Dit effect werd niet gevonden voor jongeren die werden gepest. Het wegblijven van school heeft vermoedelijk over het algemeen een ongunstig effect op het beloop van de klachten doordat jongeren thuis meer op hun klachten gericht raken. Jongeren die gepest worden, ervaren thuis waarschijnlijk minder stress dan op school. Voor hen heeft thuis blijven van school dus vermoedelijk zowel een gunstig als een ongunstig effect op de klachten.

Bron:UMC Groningen